همايش مراقبت از چشم (گلوكوم)
سي و يكمين دوره آموزشي ATLS
همايش سوپروايزرهاي آموزشي
دوره سونوگرافي FAST
ترويج تغذيه با شير مادر
زمانبندي بر نامه آموزشي
زمانبندي برنامه ي آموزشي (درماني)
زمانبندي بر نامه آموزشي
زمانبندي كارگاه هاي ارتوپد پرستاري
زمانبندي برنامه هاي آموزشي morning report
برنامه کلاسهای آموزشي بیمارستان آتیه ( داراي امتياز بازآموزي )
همايش استاني مديران پرستاري با عنوان مديريت آموزش ضمن خدمت پرستاري
الگوريتم هاي اورژانس
برنامه هاي آموزشي داراي امتياز بازآموزي بيمارستان آتيه
زمانبندي برنامه آموزشي