نخستين همايش استاني مديران پرستاري با عنوان
مديريت آموزش ضمن خدمت پرستاري : ديروز ، امروز ، فردا 
با حضور اعضاي بورد پرستاري ، معاونت پرستاري وزارت بهداشت ، مديران ارشد پرستاري ، مترون ها و سوپروايزران آموزشي بيمارستانهاي استان تهران در تاريخ 93/7/3 در بيمارستان آتيه برگزار شد . در اين همايش يكروزه روشها ، اهداف و ايده هاي آموزش پرستاران شاغل در مراكز درماني با تأكيد بر اعتباربخشي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در اين همايش چندين سخنراني تخصصي و دو پانل گروهي برگزار شد و خط مشي هاي آموزش ضمن خدمت تعيين گرديد .