پذيرش 
پذيرش بيمارستان آتيه مشابه ساير واحدهای پذيرش بيمارستانی، نسبت به بستری بيماران ارجاع شده از سوی اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:
 • جهت بستری، ارائه اصل و كپی كارت ملی و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعی و يا خدمات درمانی) الزامی است.
 • اولويت بستری بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت می باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه می شود در صورت بستری روز قبل از جراحی، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت 14 به بعد مراجعه فرماييد.
 • قبل از دريافت بيمه تكميلی لطفاً از اصل نامه پزشك كپی گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.
 • بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.
 • کارت همراه را هر 24 ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتی تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت 7 صبح روز بعد خواهد بود)
 • ساعات ملاقات جهت بخش های عمومی 2 الی 4 و بخش های ویژه 3 الی 4 می باشد
 ساعت کار واحد پذيرش:
واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.

ترخيص
كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستري از طريق واحد ترخيص انجام مي گيرد.
مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه هاي درماني به واحد ترخيص مراجعه نمايند:
 • بيماران آزاد (بيماراني كه بيمه تكميلي ندارند و به صورت آزاد مراجعه مي كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري 
 • بيماران طرف قرارداد با بيمه هاي تكميلي بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري و اصل معرفي نامه بيمارستان 
ضمناً تنها مرجع رسمي بيمارستان جهت پاسخگويي به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه هاي بيمه ها، واحد حسابداري ترخيص مي باشد.

بيمارستان آتيه با بيمه هاي تأمين اجتماعي،‌ خدمات درماني و نيروهاي مسلح طرف قرارداد نمي باشد.
همراه داشتن كارت ملي و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامي مي باشد (بنا به درخواست برخي از بيمه هاي تكميلي)

ساعت کار واحد ترخيص:
روزهاي عادي:‌ از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر
روزهاي تعطيل: از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهر


بيمه هاي طرف قرارداد


قابل توجه مراجعین محترم:
بر اساس موارد ذکر شده ممکن است وجوه نقدی از مراجعه کنندگان اخذ شود:

 1. سقف تعهد بیمه اعلام شده در برگ معرفی نامه سازمان طرف قرارداد صد درصد نباشد
 2. درصد فرانشیز در معرفی نامه سازمان طرف قرارداد قید شده باشد
 3. موارد خارج از تعهد و توافق شده با سازمان های طرف قرارداد وجود داشته باشد
 4. جهت کسب اطلاع بیشتر با امور قراردادهای بیمارستان (شماره تلفن داخلی 2214) تماس حاصل فرمائید.
 5. پذيرش بيمه هاي فوق منوط به پذيرفتن پزشك مي باشد