پذيرش بيمارستان آتيه مشابه ساير واحدهای پذيرش بيمارستانی، نسبت به بستری بيماران ارجاع شده از سوی اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:

لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:
  • جهت بستری، ارائه اصل و كپی كارت ملی و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعی و يا خدمات درمانی) الزامی است.
  • اولويت بستری بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت می باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه می شود در صورت بستری روز قبل از جراحی، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت 14 به بعد مراجعه فرماييد.
  • قبل از دريافت بيمه تكميلی لطفاً از اصل نامه پزشك كپی گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.
  • بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.
  • کارت همراه را هر 24 ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتی تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت 7 صبح روز بعد خواهد بود)
  • ساعات ملاقات جهت بخش های عمومی 2 الی 4 و بخش های ویژه 3 الی 4 می باشد
 ساعت کار واحد پذيرش:
واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانه روز پذيرای مراجعه كنندگان مي باشد.