آماده نمودن بيماران جهت انجام جراحي هاي عمومي و ارتوپدي از اهم فعاليت هاي بخش هما مي باشد . بيماران، بعد از عمل جراحی و همچنين برخي از بيماران مبتلا به امراض داخلی در اين بخش بستری می شوند. 
اين بخش داراي اتاق VIP ، اتاق هاي خصوصي ، اتاق هاي دو تخته و سه تخته مي باشد. در طی دوره بستری برای هر بیمار یک پرستار مراقب تعيين خواهد شد كه وظیفه نظارت بر روند درمان و همچنین پس از بستری هماهنگی­های لازم جهت جراحي با پزشك و اتاق عمل را بر عهده خواهد داشت.