2-2 گروه هاي اصول رفتاري :

2-2-1 اعضاي گروههاي 40 گانه اصول رفتاري : دربيمارستان با توجه به كل كاركنان 40 گروه درنظر گرفته شده است كه با سياستگذاري شوراي مركزي فعاليت مي نمايند.
         الف) در هر گروه حدود 30 نفر از كاركنان بيمارستان به عنوان اعضاي اصلي كه بصورت تصادفي و به فراخور تاريخ استخدام و براساس سمت شغلي تعيين مي شوند.
تبصره: در عضويت كاركنان در گروه هاي اصلي رفتاري موضوع پراكندگي سمتهاي شغلي و بخشهاي كاري مدنظر قرار مي گردد تا كاركنان بصورت غيرهمگن در گروه خود عضو شوند.
        ب) اعضاي هرگروه ازبين خود فردي را به عنوان سرگروه انتخاب و به شوراي مركزي باشگاه انديشه معرفي مي نمايند كه بعد از اخذ تاييديه از شورا به عنوان سرگروه منتصب مي گردد.

3- فعاليتها
3-1حوزة تمامي فعاليت هاي باشگاه انديشه درون سازماني بوده و تنها در داخل بيمارستان صورت مي پذيرد.

3-3  وظايف گروههاي 40 گانه اصول رفتاري:
3-3-1 جلسات گروهها به صورت فصلي و هر سه ماه يكبار برگزار مي شود و كاركنان براي گروه خود يك نام انتخاب و به شوراي مركزي اعلام مي نمايند.
3-3-2 برگزاري انتخابات در داخل گروه براي تعيين سرگروه از بين داوطلبين سرگروهي از وظايف اعضاي گروهها مي باشد.
3-3-3 شركت سرگروهها در جلساتي كه رابطين مربوطه هماهنگ مي نمايند و همكاري لازم با رابطين شوراي مركزي باشگاه انديشه
3-3-4 تحقيق درخصوص موضوعات اصول رفتاري كه براي جلسات تعيين شده است و مشاركت كليه اعضا در تبيين موضوع مورد بحث
3-3-5 تقسيم وظايف و فعاليتهايي كه هر يك از اعضا بايد درجلسات انجام دهند.  
3-3-6 به كليه اعضاي گروهها بنا بر شركت در جلسات گروه هر يه سماه يكبار كارانه اي تحت عنوان كارانة اصول رفتاري پرداخت مي گردد.
3-3-7 برگزاري تورهاي اصول رفتاري خارج از سازمان براساس برنامه ريزي صورت گرفته در شوراي مركزي باشگاه انديشه 
3-3-8 برگزاري جشنواره سالانه باشگاه انديشه همزمان با سالگرد تاسيس بيمارستان مطابق با برنامه ريزي صورت گرفته در شوراي مركزي باشگاه انديشه