صبا بخش  بستري بيماران داخلي، جراحي و ارتوپدي می باشد . در این بخش بیمارانی که لازم است تحت انواع جراحی قرار بگيرند و بيماران با مشكلات خاص، بستری و تحت مراقبت و درمان مي باشند. در طی دوره بستری برای هر بیمار یک پرستار مراقب تعيين خواهد شد كه وظیفه نظارت بر روند درمان و همچنین پس از بستری هماهنگی­های لازم جهت جراحي با پزشك و اتاق عمل را بر عهده خواهد داشت.  اين بخش داراي اتاق هاي خصوصي، دو تخته و VIP مي باشد.