بخش  بستري بيماران داخلي، جراحي و ارتوپدي می باشد كه در طبقه پنجم بيمارستان قرار دارد. در این بخش بیمارانی که لازم است تحت انواع جراحی قرار بگيرند و بيماران با مشكلات خاص، بستری و تحت مراقبت و درمان مي باشند.
اين بخش داراي اتاق هاي خصوصي، دو تخته و VIP مي باشد.