ارزش هاي بيمارستان آتيه

    كرامت: رعايت شئونات انساني، احترام به اعتقادات و حفظ اسرار بيمار
    تعالي: بكارگيري پيشرفته ترين متدهاي درماني در مداواي مراجعين
    صداقت: شفافيت در ارائه خدمات و راستي در گفتار و كردار
    مراقبت: بكارگيري حداكثر دانش و مهارت در ارائه خدمات تشخيصي درماني
    تعهد: مسئوليت پذيري كليه كاركنان بيمارستان در رعايت منشور حقوق بيمار
    وفاداري: همكاري در فضايي آكنده از وفاداري بين كليه كاركنان
    همكاري: اعتقاد به اصل كار گروهي و همكاري متقابل