این مجموعه جهت آب درمانی بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.