آزمايشگاه بيمارستان آتيه به طور شبانه‌روزی تمامي خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.
آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام می شوند شامل موارد زير است:
آزمايش های سيتوپاتولوژی و هيستوپاتولوژی، كليه آزمايش های تشخيصی بيوشيمی بالينی، آزمايش های خون شناسی، باكتری‌شناسی بالينی و آزمايش‌های انگل‌شناسی 
آزمايشگاه بيمارستان آتيه يکی از مراكز ارجاع و مشاوره براي ضايعات و بيماري های كليوی، گوارش، كبد و همچنين سيتولوژی تيروئيد است.
آزمایشگاه مرکزی بیمارستان آتیه تستهای مولکولی زیر را در مجموعه خود راه اندازی نموده است و آماده پاسخگویی موثر و سریع به همکاران محترم بالینی می باشد.
 تستهای فعال بخش مولکولی به شرح زیر می باشد:
1-  HBV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
2- HCV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
3- Brucella real time PCR (Qualitative)
4- HSV1,2 real time PCR (Qualitative)
5-Clostridium Difficile (toxin A&B) real time PCR (Qualitative) 
6-  HIV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
7-EBV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
8-CMV real time PCR (Qualitative &Quantitative)
9-MT  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
10-BCR-AVL  real time PCR (Qualitative &Quantitative)
11-Jak2  real time PCR (Qualitative &Quantitative)

قابل  توجه همكاران محترم پزشكان بيمارستان آتيه
احتراما بخش فلوسيتومتري آزمايشگاه  بيمارستان آتيه آماده پذيرش نمونه هاي خون محيطي و مغز استخوان جهت ارزيابي :
•    ALL-MRD
•    AML-MRD
•    MDS
•    Acute Leukemia
•    Color Flow Cytometery
  مي باشد . 

 

 
 


 جهت نمونه گيري در منزل به واتساپ شماره 09921612253 پيام ارسال فرماييد.