بخش ICU پرديس با تجهيزات ويژه و امكانات پيشرفته و بروز خدمات خود را در مراقبتهاي ويژه داخلي، جراحي، حوادث، سكته مغزي، عفونت هاي تنفسي، گوارش، ديابت، سرطان، ضربه مغزي و ... ارائه مي دهد.