بيماران پس از بهبودي نسبي در بخش ICU جهت ادامه درمان به بخش  POST.ICU  منتقل مي شوند.