بزرگ ترين بخش جراحی بيمارستان آتیه و داراي اتاق هاي خصوصی، عمومي و ديپلمات می باشد. در اين بخش بیماران جراحی تحت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی قرار می گیرند. از جمله جراحی های ارتوپدی هم چون Pcl – Acl انواع شکستگی های مفصل زانو، انواع تعويض مفصل ، هیپ آرتروسکوپی مفاصل (زانو – شانه) Cts و ...)