ارائه خدمات درماني به  بيماراني كه نیاز به همودیالیز دارند به صورت سرپایی و بستری در اين بخش انجام مي شود.همچنين پرستاران بخش دياليز  در شبها وروزهاي تعطيل نيز به صورت آنكال، آماده ارائه خدمات به بيماران اورژانسي مي باشند.