- ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2 تا 4
- بخش هاي ويژه هر روز هفته از ساعت 3 تا 4


- ساعات سرو غذا 
صبحانه: 9-6              
ناهار: 13-12           
شام: 19:30-18
 
امكان دريافت غذاي ويژه وجود دارد.