هزينه هاي زايمان طبيعي آزاد و بيمه درسال 1402
 در صورت انتخاب اتاق معمولي به صورت يك قلو با يك شب بستري  مبلغ 150.000.000 ريال مي باشد و به صورت دوقلو با يك شب بستري دراتاق معمولي مبلغ 180.000.000يال مي باشد .
در صورت انتخاب اتاق خصوصي  به صورت يك قلوبا يك شب بستري مبلغ 180.000.000 ريال و به صورت دوقلو با يك شب بستري در اتاق خصوصي مبلغ  200.000.000ريال مي باشد.
درصورت انتخاب اتاق ديپلمات به صورت يك قلو با يك شب بستري مبلغ 240.000.000 ريال مي باشد و به صورت دوقلو با يك شب بستري دراتاق ديپلمات 260.000.000ريال مي باشد.

هزينه هاي زايمان سزارين آزاد و بيمه درسال 1402
 در صورت انتخاب اتاق معمولي به صورت يك قلوبا يك شب بستري مبلغ 220.000.000 ريال مي باشد و به صورت دوقلو با يك شب بستري دراتاق معمولي مبلغ 260.000.000ريال مي باشد .
در صورت انتخاب اتاق خصوصي به صورت يك قلوبا يك شب بستري  مبلغ 270.000.000 ريال مي باشد و به صورت دوقلوبا يك شب بستري دراتاق خصوصي مبلغ 300.000.000ريال مي باشد .
درصورت انتخاب اتاق ديپلمات به صورت يك قلو با يك شب بستري مبلغ 330.000.000ريال مي باشد و به صورت دوقلو با يك شب بستري دراتاق ديپلمات 360.000.000ريال مي باشد.

توضيحات:
الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد
ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد
ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي مي باشد.
د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از 24 ساعت (با نظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند
ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد
و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد

- هزينه اتاق خصوصي وVIP درتعهد بيمه ها نمي باشد و مابه التفاوت آن برعهده بيمه شده مي باشد.
-
هزينه اتاق خصوصي معمولي فقط درتعهد بانكها مي باشد.