هزينه هاي زايمان طبيعي آزاد و بيمه درسال 1401
 در صورت انتخاب اتاق معمولي بصورت يك قلوبا يك شب بستري  مبلغ 110.000.000 ريال مي باشدوبصورت دوقلوبا يك شب بستري دراتاق معمولي مبلغ 130.000.000ريال مي باشد .
در صورت انتخاب اتاق خصوصي  بصورت يك قلوبا يك شب بستري مبلغ 140.000.000 ريال وبصورت دوقلو با يك شب بستري در اتاق  خصوصي مبلغ  160.000.000ريال  مي باشد.
درصورت انتخاب اتاق ديپلمات بصورت يك قلو با يك شب بستري مبلغ 170.000.000ريال مي باشد وبصورت دوقلو با يك شب بستري دراتاق ديپلمات 190.000.000ريال مي باشد.

هزينه هاي زايمان سزارين آزاد وبيمه درسال 1401
 در صورت انتخاب اتاق معمولي بصورت يك قلوبا يك شب بستري  مبلغ 170.000.000 ريال مي باشدوبصورت دوقلوبا يك شب بستري دراتاق معمولي مبلغ 200.000.000ريال مي باشد .
در صورت انتخاب اتاق خصوصي بصورت يك قلوبا يك شب بستري  مبلغ 200.000.000 ريال مي باشدوبصورت دوقلوبا يك شب بستري دراتاق خصوصي مبلغ 220.000.000ريال مي باشد .
درصورت انتخاب اتاق ديپلمات بصورت يك قلو با يك شب بستري مبلغ 250.000.000ريال مي باشد وبصورت دوقلو با يك شب بستري دراتاق ديپلمات 270.000.000ريال مي باشد.
توضيحات:
الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد
ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد
ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي مي باشد.
د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از 24 ساعت (بانظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند
ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد
و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد
- هزينه اتاق خصوصي وVIPدرتعهد بيمه ها نمي باشدو مابه التفاوت آن برعهده بيمه شده مي باشد.
-
هزينه اتاق خصوصي معمولي فقط درتعهد بانكها مي باشد.