هزينه هاي زايمان طبيعي به صورت آزاد و بيمه با يك شب بستري مبلغ 60.000.000 ريال برآورد مي گردد كه در صورت انتخاب اتاق خصوصي اين هزينه افزايش مي يابد

هزينه هاي زايمان سزارين با يك شب بستري به صورت آزاد و بيمه مبلغ 70.000.000 ريال مي باشد كه در صورت انتخاب اتاق خصوصي اين هزينه افزايش مي يابد

توضيحات:
الف: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك نوزادان پرونده جداگانه تشكيل شده و هزينه ها براي بيماران خصوصي به صورت آزاد محاسبه خواهد شد
ب: در صورت نياز به بستري نوزاد با تشخيص پزشك متخصص نوزادان، پرونده جداگانه اي تشكيل شده و دريافت معرفي نامه مجدد نيز به نام نوزاد الزامي مي باشد
ج: هزينه هاي فوق به صورت تقريبي مي باشد.
د: بيمه هاي طرف قرارداد، جهت اقامت بيشتر از 48 ساعت (بانظر پزشك معالج) تعهدي در قبال پرداخت هزينه ها ندارند
ه: لطفا هنگام پذيرش بيمار در بيمارستان حتماً نوع بيمه طرف قرارداد بيمارستان مشخص گردد در غير اين صورت بيمارستان هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد
و: در صورتي كه در حين عمل سزارين نياز به انجام عمل ديگري با صلاحديد پزشك باشد تاييد آن عمل بر روي معرفي نامه بيمار تا قبل از ترخيص الزامي مي باشد

- هزينه هاي بالا مربوط به اتاق هاي دو تخته و چند تخته مي باشد
- هزينه اتاق خصوصي  بجز بيمه بانك ها مابقي بيمه ها پرداخت نمي كنند