رسالت بيمارستان آتيه:

آتيه، بيمارستاني جامع است كه خدمات گوناگون تشخيصي، درماني و بازتواني را در سطوح تخصصي و فوق تخصصي، در چهارچوب استانداردهاي ملي و بين المللي، به هموطنان ايراني و متقاضيان خارجي ارانه مي نمايد.
بيمارستان با نگاه ويژه به اصل بيمار محوري مي كوشد با استفاده از فن آوري هاي نوين و بكارگيري كاركنان متعهد و آشنا به دانش روز دنيا، در زمينه ارائه خدمات ايمن و با كيفيت گام بردارد. برگزاري دوره هاي آموزش مهارت هاي باليني و غير باليني، مسئوليت بيمارستان را در حوزه ارتقاء دانش پزشكي كشور پشتيباني مي كند.