رسالت بيمارستان آتيه:

بيمارستان آتيه با تعهد بر اصل بيمار محوري و حفظ ايمني بيماران در چهارچوب استانداردهاي اعتباربخشي بر آن است تا ضمن همكاري با ساير مراكز داخلي و خارجي و بهره مندي از دانش روز دنيا، سلامت مراجعين را تامين نمايد و همچنين با برگزاري دوره هاي آموزشي، استفاده از تجهيزات مدرن و بكارگيري نيروهاي انساني كارآمد و متخصص، پيشگام در ارائه خدمات تشخيصي درماني باشد.