بيست و سومين دوره ATLS در بيمارستان آتيه برگزار شد 
زمان: 27 تا 29 آذر ماه 1393