بيست و دومين دوره) (Advanced Trauma Life Support ATLS از تاريخ 10  لغايت 12 مهر ماه سال جاري با حضور 16 نفر شركت كننده در بيمارستان آتيه با موفقيت برگزار گرديد.
شركت كنندگان از بيمارستان فيروزگر تهران، بيمارستان رسول اكرم تهران، بيمارستان امام رضاي تبريز، بيمارستان گلستان اهواز، بيمارستان امام خميني اهواز، بيمارستان امير المومنين تهران، بيمارستان فيروز آبادي تهران و بيمارستان سيناي تهران در اين دوره حضور داشتند.
در اين دوره:
  • جناب آقاي دكتر محمد بهگام شادمهر ( بعنوان Course Director )
  • سركار خانم فلسفي ( بعنوان National Coordinator )
  • سركار خانمها معصومه باقري كودكاني و الهام باقريان ،بعنوان( Coordinator ) و سركار خانمها مليحه قره زاده و آزاده قنواتي( از اهواز) بعنوان Coordinator Candidate)) با تيم همكاري داشتند.
و اساتيد محترمي كه در اين دوره  حضور داشتند :
جناب آقاي دكتر محمد بهگام شادمهر – جناب آقاي دكتر  سيد رضا ثاقبي- جناب آقاي دكتر محسن عباسي- جناب آقاي دكتر فرزاد پناهي – سركار خانم سميرا ضبيحيان – جناب آقاي دكتر روزبه رجايي غفوري- جناب آقاي دكتر كامبيز معصومي