رديف عناوين چند روزه تکرار دوره نوع برنامه مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 مدیریت پرستاری 1و2و3 6 1 کارگاه 19-18
27-26
3-2            
2 ترویج تعذیه با شیر مادر 1 2         28 و 29 آبان
و 1 آذر
       
3 تماس پوستی مادر و نوزاد 1 1   22              
4 دوره CCU
3 هفته متوالي هر هفته 3 روز
9 1 کارگاه     25-23 30 مهر تا 2 آبان
9- 7
       
5 دوره ICU
3 هفته متوالي هر هفته 3 روز
9 1 کارگاه           15-13
25-23
30 دي تا 2 بهمن
   
6 CPR پیشرفته 2 8 کارگاه     27 - 26 18- 17 ع 11-10 ص
25-24 ع
22-21 ص
 
5 -4
 
 
7 اورژانسهای قلبی
 
1 1       16          
8 دوره NICU
 
6 1           5-4 آذر 13-12 آذر 17-16 آذر  
9 اورژانسهای معز و اعصاب
 
1 2           19      
10 ABG
 
1 2       20 25        
11 دوره ونتيلاسيون مكانيكي
 
2 2       15-14   3-2