رديف ماه عنوان آموزشي
1 ارديبهشت
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان تفكر خلاق  ويژه مديران(گروه 1)
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان مديريت استرس (الويت اول نيازسنجي آموزشي)
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان ارتباط موثر (الويت اول نيازسنجي آموزشي)
 • ادامه كلاس زبان (ترم3)
 • كلاس آموزشي HIS(گروه 1)
 • كلاس اموزشي ويژه كاركنان تغذيه(ويژه اعتباربخشي) گروه 1
 • آَشنائي به اصول كلي بهداشت محيط  و روش استفاده از مواد ضد عفوني ويژه خدمات (گروه 1)
2 خرداد
 • ادامه كلاس زبان (ترم 3)
 • كلاس آموزشي HIS(گروه 2)
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان تفكر خلاق  ويژه مديران(گروه 2)
 • كلاس آموزشي اتوماسيون اداري(گروه 1)
 • كلاس اموزشي ويژه كاركنان تغذيه(ويژه اعتباربخشي) گروه 2
 • كلاس آموزشي اصول سيستم خريد(كارپردازو تحصيلدار)
 • آَشنائي به اصول كلي بهداشت و روش استفاده از مواد ضد عفوني ويژه خدمات (گروه 2)
 • مهارت هاي رفتاري  با عنوان مديريت و تنظيم هيجانات منفي(غمگيني ، خشمو ..) ويژه كادر درمان
3 تير
 • كلاس آموزشي اتوماسيون اداري(گروه 2)
 • كلاس آموزشي HIS(گروه 3)
 • ادامه كلاس زبان (ترم 4)
 • كلاس آموزشي اصول كنترل و كاليبراسيون ويژه واحد آزمايشگاه(گروه 1)
 • كلاس آموزشي قانون كار و تامين اجتماعي ويژه كارشناس حقوق و دستمزد
 • كلاس آموزشي اصول كار با دستگاه اكسيژن ساز ويژه كاركنان تاسيسات(گروه 1)
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان مدیریت خشم (ويژه كادر درمان)
 • مهارت رفتاري با عنوان اعتماد به نفس ويژه سوپروايزرها  (گروه 1) 
4 مرداد
 • كلاس آموزشي اتوماسيون اداري(گروه 3)
 • ادامه كلاس زبان (ترم 4)
 • كلاس آموزشي مديريت زمان ويژه مديران و مسئولين(گروه 1)
 • كلاس آموزشي اصول كار با دستگاه اكسيژن ساز ويژه كاركنان تاسيسات(گروه 1)
 • كلاس آموزشي HIS(گروه 4)
 • dry Needling(ويژه كاركنان فيزيوتراپي)
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان مديريت استرس (ويژه مديران) گروه 1
 • اصول بايگاني و مدارك پزشكي  ويژه كاركنان مدارك پزشكي
5 شهريور
 • مهارت هاي رفتاري با عنوان مديريت استرس (ويژه مديران) گروه 2
 • كلاس آموزشي اتوماسيون اداري(گروه 4)
 • كلاس آموزشي مميزي سيستم مديريت ايمني و بهداشت  كار OHSAS18001  (ويژه واحد بهداشت)
 • كلاس آموزشي مديريت زمان ويژه مديران و مسئولين(گروه 2)
 • كلاس آموزشي مديريت فرآيند
 • مهارت رفتاري با عنوان اعتماد به نفس ويژه سوپروايزرها  (گروه 2)