دومين دوره PHTLS در بيمارستان آتيه
زمان: 4 و 5 دي ماه 1393