از 8 شهريور تا 13 شهريور ماه 1393
در بيمارستان آتيه
اولين كارگاه بين المللي PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support)  در تاريخ 8 لغايت 9 شهريور  با حمايت جناب آقاي دكتر خليل علي زاده رياست محترم بيمارستان آتيه برگزار گرديد. به دنبال آن PHTLS Instructor Course در تاريخ 10 شهريور ماه سال جاري در بيمارستان آتيه برگزار گرديد.
اين دوره ها با حضور اساتيد خارج از كشور به سرپرستيJafar Kareem Annajjar  Dr. Firas به عنوان  Medical Director  و سركار خانم Bindhu به عنوان UAE National Coordinator برگزار گرديد. ساير اساتيد به نامهاي Dr. Mehdi Davoodi ، Dr. Zulfigar Ali ، Dr. Nasir Nizam، Mrs. Bindhu و   Mrs. Beena Thomas حضور مستمر داشتند. شركت كنندگان Provider Course   ،16 نفر پزشكان محترم متخصص طب اورژانس از تهران، شيراز ، تبريز ، اهواز ، كرج و 2 نفر پرستار از تهران حضور داشتند.

در اين دوره آموزشهاي لازم به منظور كمك به بيمار حادثه ديده شده در محل حادثه تا انتقال آن به مركز درماني (Trauma Center) و Rapid Extrication  از محل حادثه و اتومبيل داده شد.
پس از برگزاري آزمون كتبي و عملي 14 نفر به عنوان Instructor Potential  برگزيده شدند ، در تاريخ 10 شهريور ماه دوره Instructor  با حضور هر 14 نفر بر گزار گرديده و پس از آزمون عملي هر 14 نفر به عنوان Instructor Candidate برگزيده شدند. كه نهايتاً دومين كارگاه بين المللي Provider   PHTLS با حضور 8 نفر Instructor Candidate با Observation  اساتيد خارجي برگزار گرديد.
جناب آقاي دكتر مجيد صباحي به عنوان National Medical Director و سركار خانم فرخ سادات فلسفي به عنوان National Coordinator انتخاب شدند.

در دومين دوره هر 8 نفر به عنوان Instructor دوره هاي بين المللي PHTLS برگزيده شدند. شركت كنندگان اين دوره 20 نفر شامل پزشكان محترم طب اورژانس و مديران درجه اول EMT EMT كشور بودند. در اين دوره نيز 10 نفر به عنوان Instructor Potential  انتخاب شدند و 6 نفر هم موفق به دريافت مدرك بين المللي Providers PHTLS گرديدند.
دوره هاي PHTLS Provider Course  دو روزه مي باشد كه علاوه بر سخنراني در خصوص كارگاه هاي عملي با استفاده از مولاژ ها و بيمارنماهايي كه گريم كرده اند انجام مي شود.   
در اين كارگاه   Extrication Car Rapid به صورت  اصولي و صحيح log roll  كردن بيمار و انتقال ان به back board  استفاده از Cervical Collar  و مديريت صحيح را هوايي بيمار حادثه ديده آموزش داده  مي شود.
در پايان Certificate بين الملليNational Association of Emergency Medical Technicians)) NAEMT  پس از موفقيت در امتحان عملي و كتبي اهدا گرديد.
ضمناً از كليه اساتيد محترم و همكاران كه در برگزاري هرچه بهتر اين دوره ما را ياري نمودند تشكر و قدرداني مي گردد.