طرح بسيج ملي كنترل فشارخون بالا، 18 خرداد 98 لغايت 15 تير98
نظر به اهميت طرح بسيج ملي كنترل فشارخون بالا و با توجه به تاكيد رياست بيمارستان درخصوص اجراي تمامي موازين و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از ورزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه، پايگاه هاي بيمارستان آتيه با حضور تمامي معاونين و اعضاي تيم اجرايي بيمارستان در تاريخ 18 خرداد 98 افتتاح گرديد.
ساعات فعاليت پايگاه هاي بيمارستان آتيه جهت مراجعين سرپايي:
همه روزه حتي در ايام تعطيل، از ساعت 8 صبح تا 8 شب
(از 18 خرداد98 لغايت 15 تير98)
شماره تلفن ناظر اجراي طرح در بيمارستان آتيه:
82723842-82723843 (خانم ليلا خداجو-مدير آموزش و پژوهش)
همراه داشتن كد ملي الزامي است