كليه امور مربوط به ترخيص بيماران بستري از طريق واحد ترخيص انجام مي گيرد.
مراجعين محترم طبق موارد ذيل مي توانند جهت برآورد و اطلاع از هزينه هاي درماني به واحد ترخيص مراجعه نمايند:
  • بيماران آزاد (بيماراني كه بيمه تكميلي ندارند و به صورت آزاد مراجعه مي كنند) با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري 
  • بيماران طرف قرارداد با بيمه هاي تكميلي بيمارستان با در دست داشتن نسخه پزشك يا گواهي بستري و اصل معرفي نامه بيمارستان 
ضمناً تنها مرجع رسمي بيمارستان جهت پاسخگويي به سوالات شما در خصوص هزينه ها و تعرفه هاي بيمه ها، واحد حسابداري ترخيص مي باشد.

بيمارستان آتيه با بيمه هاي تأمين اجتماعي،‌ خدمات درماني و نيروهاي مسلح طرف قرارداد نمي باشد.
همراه داشتن كارت ملي و دفترچه پايه بيمه، در هنگام ترخيص الزامي مي باشد (بنا به درخواست برخي از بيمه هاي تكميلي)

ساعت کار واحد ترخيص:
روزهاي عادي:‌ از ساعت 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر
روزهاي تعطيل: از ساعت 7:30 صبح تا 3 بعد از ظهر