• اگر می‌خواهید بیاموزید كه چگونه از خودتان بهتر مراقبت کنید و به حس آسودگی و آرامش خاطری عمیق دست یابید و اگر مشتاق هستید که به طور فعالانه در سلامتی و بهزیستی خود نقش داشته باشید، حضور شما را در دورۀ کاهش استرس بر اساس هشیاری بیمارستان آتیه خوشآمد می‌گوییم.