در واقع يك شيوه غير رسمي براي صحبت با كاركنان صف مقدم ارائه خدمات در رابطه با موضوعات مربوط به ايمني بيمار در سازمان است و هدف آن حمايت مديران از كاركنان در رابطه با گزارش داوطلبانه خطا و اجراي اقدامات اصلاحي به منظور ارتقاء ايمني بيمار مبتني بر اطلاعات اخذ شده در بازديد ها مي باشد.
بازديدهاي مديرتي ايمني بيمار در بيمارستان آتيه هر هفته يك بار به مدت 1 ساعت از تمامي بخش ها و واحدها در طول سال طبق برنامه انجام مي گردد.
بازخورد بازديدها و نتيجه اقدامات اصلاحي پس از انجام بازديد به بخش يا واحد مربوطه برگردانده مي شود.(از طريق اتوماسيون)
تيم بازديد مديرتي ايمني  بيمار:
مسئول فني و جانشين رئيس بيمارستان
معاونت پرستاري
معاونت اجرائي بيمارستان
سوپروايزر آموزشي
سوپروايزر كنترل عفونت
كارشناس هماهنگ كننده ايمني بيمار
مسئول دفتر بهبود كيفيت
 


.