برج بیمارستان آتیه غــــــرب
 در ایران 1400 ه.ش


 
  بلندپایه ترین مرکز پزشکی ایران
 بزرگترین بیمارستان و مرکز پزشکی خصوصی کشور
 35 طبقه
 1560 پارکینگ
  ظرفیت تا 700 تختخواب
 فضای کلینیک ها 40هزار مترمربع

 

در سال ١٣٨٤ فكر احداث يك ساختمان جديد كه از اول براي بيمارستان طراحي و ساخته گردد، مطرح شد و سرانجام با خريد زميني به مساحت 8100 متر مربع در مجاورات بلوار فرحزادي با كاربري بهداشتي - درماني منجر شد. 
در سال ١٣٩٠ طراحي بزرگترين بيمارستان و مركز خصوصي كشور براي احداث بر روي زمين مذكور با انقاد قرارداد با شركت مهندس مشاور گروه ٤ آغاز شد و حاصل كار طرح پيشنهادي احداث يك بيمارستان و مركز پزشكي با ماكت تقريبي ١٨٣٠٠٠ متر مربع گرديد يعني ساختماني هفت برابر بزرگتراز بيمارستان  آتيه فعلي.