لطفاً با توجه به زمینه کاری، فرم مورد نظر را تکمیل کنید
فرم درخواست کار ویژه کادر درمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر غیر درمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر خدماتی

اطلاعيه: 
كلينيك روانشناسي والد و كودك پورنگار وابسته به بيمارستان آتيه به يك منشي خانم- ترجيحا مجرد  واجد شرايط زير نيازمند است:
    حداقل مدرك فوق ديپلم
    آشنائي كامل باICDL و فتوشاپ
    آشنائي كامل با شبكه هاي اجتماعي
    داراي حداقل 2 سال سابقه كار منشيگري
    حد اكثر سن 40 سال
    ظاهري مناسب و آراسته
افراد واجد شرايط رزومه خود را حد اكثر تاريخ 99.03.06 به آدرس  kooshyar_mt@yahoo.com  ارسال نمايند.

بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني دفتر بهبود كيفيت و اعتبار بخشي به يك نفركارشناس واجد شرايط زير نيازمند است :
-  حداقل مدرك تحصيلي ليسانس پرستاري
- َآشنائي كامل با فرآيندهاي بالي
- داراي حد اقل 5 سال سابقه كارباليني و تجربه يك دوره انجام ارزيابي ملي اعتبار بخشي
-آشنائي كامل به ICDL
- آشنائي با زبان و ترجمه متون انگليسي مرتبط 
-  حداكثر سن 40 سال 
- آشنائي با استانداردهاي اعتباربخشي 
ارسال رزومه تا تاريخ 99.3.10 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com