مشاورين كلينيك روانشناسي پورنگار 

فاطمه سادات میرمحمدی
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد و روان شناس خانواده درمانی
دانشگاه محل تحصیل :   دانشگاه  شهید بهشتی
حوزه های فعالیت درمانی :
 مشاوره بیش ازدواج 
 مشاوره کودک و والد
 کارشناس امورش و کاهش اسیب های اجتماعی
مشاهده سوابق   (pdf رزومه)
 
 

مريم نورافشان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد و روان شناس خانواده درمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی
حوزه های فعالیت درمانی :
روان شناس و مدرس کارگاه های روان شناسی
مدرس/اجرا و تفسیر ازمون های روانی
مشاور كودك و والد
مشاهده سوابق   (pdf رزومه)