مشاورين كلينيك  والد و كودك  پورنگار 


فاطمه سادات میرمحمدی
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد و روان شناس خانواده درمانی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه  شهید بهشتی
حوزه های فعالیت درمانی:  مشاوره بیش ازدواج /  مشاوره کودک و والد /  کارشناس امورش و کاهش اسیب های اجتماعی
مشاهده سوابق   (pdf رزومه)
بهاره پورکیانی
کارشناسی ارشد روانشناسی، گرایش مشاوره
کارشناسی روانشناسی ،گرایش مشاوره
حوزه هاي فعاليت: مدرس و روانشناس / پژوهشگر و رواندرمانگر

مشاهده سوابق   (pdf رزومه)