3-2 وظايف اعضاي شوراي مركزي باشگاه انديشه:
3-2-1 هريك از اعضاي اصلي شورا متولي مسئوليت تعدادي از گروههاي 40 گانه مي باشند و با عنوان رابط گروه، حلقة ارتباطي ايشان با شوراي مركزي به حساب مي آيند.
3-2-2  برگزاري جلسات شوراي مركزي به صورت ثابت و هر دو هفته يكبار مي باشد
3-2-3 شوراي مركزي وظيفه دارد مصاديق و اصول رفتاري بيمارستان را شناسايي و تعيين نمايد.
3-2-4 شوراي مركزي برنامه ريزي هاي فصلي جهت تعيين موضوعات جلسات گروههاي اصول رفتاري و نحوة اجراي آن را تعيين و اعلام نمايد. تعيين موضوعات مي تواند مستقيما از طريق تصميم گيري در شورا و يا به انتخاب گروهها و بعد از تاييد در شورا صورت پذيرد. 
3-2-5 يكي از مراجع رسيدگي به شكايات ، شوراي مركزي باشگاه انديشه بوده و موظف است گزارشات مربوط به مشكلات و مسائل رفتاري پرسنل در تمام سطوح و رسته هاي بيمارستان را پيگيري نمايد.
3-2-6 برگزاري كارگاهها، همايشها و كلاسهاي آموزشي جهت فرهنگ سازي و توانمند سازي سرگروهها و پرسنل از ديگر وظايف اين شورا مي باشد
3-2-7 ضمن برگزاري جلسات كارشناسي شده، راهكارها و برنامه هاي لازم الاجراء جهت مرتفع شدن اين نيازها و عملياتي شدن سياستهاي سازمان را ارائه كند.
3-2-8 تهية دستور جلسه، هماهنگي جلسات شوراي مركزي، تهية صورتجلسات و انجام امور اجرايي انتخابات شوراي مركزي بر عهدة دبير شورا مي باشد.
3-2-9 تصميم گيري درخصوص شرايط سرگروهها و تعويض آنها و نحوه انتخاب سرگروه هاي جديد برعهده شوراي مركزي مي باشد.
3-2-10 برنامه ريزي و سياست گزاري در خصوص جشنواره سالانه باشگاه انديشه و برگزاري تورهاي اصول رفتاري درخارج از بيمارستان