2- ساختار
2-1 شوراي مركزي باشگاه انديشه :
2-1-1 اعضاي شوراي مركزي:
      الف) 5 نفر عضو اصلي كه از طريق برگزاري انتخابات از بين كليه پرسنل انتخاب مي شوند.
تبصره : براي تعيين اعضاي شورا ابتدا پرسنل باتوجه به تمايل خود داوطلب عضويت مي شوند و سپس با برگزاري انتخابات هر دوسال يكبار 5 نفر به عنوان عضو اصلي شورا تعيين مي شوند.
      ب) يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده رياست كه توسط رئيس بيمارستان تعيين مي شوند
      ج) معاون منابع انساني به عنوان عضو اصلي
      د) دبير باشگاه به عنوان عضو اصلي كه توسط معاون منابع انساني تعيين مي گردد.
تبصره: به فراخور موضوعات قابل طرح در شورا مي توان افرادي را به عنوان مدعو درجلسات شورا دعوت كرد.