بیمارستان آتیه با درک اهمیت و جایگاه ساماندهی رفتار سازمانی در چارچوب اهداف سازمان خود به ویژه: 
-    اصول مراجع مداری
-    اصول دقت، سرعت و صحت

به ایجاد سامانه ای دست زده است که با فعال بودن آن بتواند ضمن تقویت روحیه کار گروهی، اهداف فوق را پیگیری نمايد. به عنوان گام نخست برای القاء احساس همبستگی سازمانی عنوان «خانواده آتیه» را برای گروه بزرگی که در این بیمارستان کار می کنند برگزيده است. مهم ترین اقدام عملی نیز، تشکیل باشگاه اندیشه آتیه در سال 1384 بوده است. (دكتر خليل علي زاده ، 1391) در ادامه به ساختار و وظايف سامانه مذكور مي پردازيم.
شوراي مركزي باشگاه انديشة بيمارستان آتيه
1- اهداف
1-1هدف كلي 
نهادينه كردن رفتار سازماني شهروندي همگن در كاركنان، جهت ارائة خدمات با كيفيت به مشتريان و دستيابي به فرهنگ سازماني متعالي

1-2 اهداف خرد
- استقرار و ترويج فرهنگ كارگروهي 
- آگاه سازي كاركنان از حقوق شهروندي خود 
- آگاه سازي كاركنان از حقوق سازمان
- آموزش و ترويج رفتار سازماني شهروندي در سازمان و تشويق تعامل سازنده ميان مديريت و كاركنان
- پايش رفتار سازماني شهرونديِ كاركنان و جلب مشاركت ايشان
- شناسايي معضلات و مشكلات سازماني كه فرهنگ سازماني شهروندي را دچار مخاطره مي كند