از اين بخش مي توانيد نسبت به ارسال مدارك پزشكي خود شامل جواب آزمايش، راديولوژي، ام آر آي، سونو گرافي و ... جهت تكميل فرآيند درمان اقدام فرماييد. توجه داشته باشيد تنها اشخاصي كه با آنان تماس گرفته شده مي توانند مدارك خود را ارسال نمايند.