رژيم هاي غذايي بعد از عمل جراحي

بيماراني که تحت عمل جراحي قرار مي گيرند ، مسلماً چند روز و گاهي يک هفته يا بيشتر در بيمارستان بستري مي شوند و در اين مدت از نظر غذايي زير نظر پزشک معالج ، متخصص تغذيه و پرستاران قرار دارند. زماني که اين بيماران به منزل منتقل مي شوند  ، اطرافيان بيمار و يا خود او بايد دستورات پزشک يا متخصص تغذيه را اجرا نمايند. نوع رژيم غذايي اين بيماران در منزل ادامه رژيم غذايي در بيمارستان مي باشد و با بهبود حال بيمار و پذيرش او براي مصرف غذاي بيشتر، لازم است رژيم غذايي او نيز تغيير يابد و از رژيم هاي غذايي کامل تري استفاده شود.