قابل توجه مراجعین محترم:
بر اساس موارد ذکر شده ممکن است وجوه نقدی از مراجعه کنندگان اخذ شود:

  1. سقف تعهد بیمه اعلام شده در برگ معرفی نامه سازمان طرف قرارداد صد درصد نباشد
  2. درصد فرانشیز در معرفی نامه سازمان طرف قرارداد قید شده باشد
  3. موارد خارج از تعهد و توافق شده با سازمان های طرف قرارداد وجود داشته باشد
  4. جهت کسب اطلاع بیشتر با امور قراردادهای بیمارستان (شماره تلفن داخلی 2214) تماس حاصل فرمائید.
  5. پذيرش بيمه هاي فوق منوط به پذيرفتن پزشك مي باشد