کار و زندگی در بیمارستان و کمک کردن به انسانهای دردمند، علی رغم پاداش معنوی و اخلاقی که دارد، با تحمل میزان بالایی از استرس و فشارهای روانشناختی همراه است که می تواند سلامت روان کارکنان را در محیط کار، خانواده و یا اجتماع در خطر آسیب قرار دهد.
مدیریت محترم بیمارستان آتیه این نیاز را مورد توجه ویژه قرار داده و در جهت پایش و رشد سلامت روان همکاران، دفتر ارتقا سلامت روان را منظور داشته است.

این دفتر با حضور متخصص اعصاب و روان، خدمات مشاوره و درمان مسایل روانشناختی کارکنان بیمارستان را بر عهده دارد و از روشهای مختلف مشاوره همچون رفتار درمانی شناختی (CBT)، رواندرمانی دینامیک حمایتی و تحلیلی و همچنین در صورت لزوم درمان دارویی در جهت کمک به همکاران استفاده می شود.
از خدمات دیگر این دفتر، انجام آزمونهای مختلف روانشناسی به صورت حضوری یا اینترنتی، جهت پایش سلامت روان همکاران به صورت دوره ای می باشد که پس از تحلیل، نتایج آن در جهت کمک به پرسنل مورد استفاده قرار می گیرد.

این دفتر در جهت افزایش آگاهی و آموزش همکاران در زمینه مسایل روانشناختی نیز، با روشهای انتشار دو هفته نامه، برگزاری کارگاه و کنفرانس های دوره ای، فعالیت دارد.
از فعالیتهای دیگر این دفتر غربالگری و بررسی روانشناختی افراد در بدو استخدام می باشد.

این دفتر در فعالیت های پژوهشی بیمارستان در جهت تعیین میزان و علت استرس شغلی پرسنل، روشهای افزایش رضایت شغلی همکاران و افزایش بهره وری افراد، با دفتر پژوهش و توسعه (R & D) بیمارستان همکاری مستقیم دارد تا راهکارهای عملیاتی در جهت بهبود بیشتر این شاخصها، از منظر روانشناسی، شناسایی و استفاده شود.
دفتر ارتقا سلامت روان، سهم خود را در کارگروه تخصصی ارتقا سرپرست ها، با حضور در جلسات، برگزاری آزمونهای روانشناسی و آموزش مباحث روانشناختی مورد نیاز، ایفا می کند.

همکاران عزیز، جهت استفاده از خدمات این دفتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن 3736 جهت هماهنگی تماس حاصل فرمایند.