"تحقیق گرانبهاترین امر، برای آنانی است که به آزادی نایل شده اند"

 تحقیق و توسعه نیاز اصلی برای حرکت مستمر دستگاهها و ساختارهای مولد خدمات، دانش و فنآوری است. ارزیابی شرایط بیرونی و درونی، ایجاد دانش نوین، حمایت از خلاقیت نیروهای درونی، یافتن منابع تازه، الگوهای سازی و مواردی از این دست از مسئولیت اصلی واحدهای تحقیق و توسعه است.

در این راستا واحد تحقیق و توسعه بیمارستان با چشم انداز توانمند سازی و فرهنگ سازی پژوهش، از تیرماه سال 1388 به عنوان اولین واحد تحقیق و توسعه بیمارستان های غیر دولتی در این مرکز راه اندازی گردید.

چشم انداز:
آرمان این واحد مجموعه ای خلاق و پیشرو در زمینه پژوهش های بالینی برای ارتقاء سلامت و یهداشت جامعه می باشد که بنا دارد با تولید دانش در جهت افزایش آگاهی و حفظ و ارتقای سطح جامعه در حد استانداردهای جهانی در حد بضاعت خویش گام بردارد.

ماموریت:
مسئولین واحد R&D مصمم هستند تا با توجه به موقعیت و چهره این بیمارستان در سطح کشور به ویژه در شهر تهران، با ترغیب و تشویق و ایجاد روحیه نوآوری، بستر مناسبی را برای ظرفیت¬های پژوهشی و افزایش سطح کیفی و کمی مرکز با به کارگیری نتابج تحقیقات فراهم آورند. هم چنین با تجهیز این واحد ترویج و بهبود کیفی فعالیت های پژوهشی میسر بوده و طرح های مفید و کاربردی در اسرع وقت تا رسیده به نتبجه مطلوب تحت حمایت های همه جانبه ان قرار خواهند داشت.
به منظور دستیابی به ماموریت فوق وبا توجه به ظرفیت های پژوهشی بیمارستان اهداف این واحد به شرح ذیل تدوین گردیده است:

هدف کلی:
ایجاد و ارتقاء توانمندی پژوهشی و تشویق و ترغیب همکاران به خصوص پزشکان و پرستاران بیمارستان در انجام پژوهش های بالینی، کمک به تعالی بیمارستان از طریق انجام فعالیت های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای، گردآوری اطلاعات برای پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران خواهد بود.

اهداف ویژه:
- هدفمند کردن پژوهش ها با لحاظ نمودن ضرورت حفظ اخلاق در پژوهش.
- توانمند سازی همکاران در زمینه های مختلف به خصوص تحقیقات
- بهره گیری از نتایج تحقیقات در جهت حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه
- بسط و توسعه ارتباطات و همکاری بین بخشی با مراکز دولتی و غیر دولتی از طریق انجام پژوهش های مشترک

سیاست ها و برنامه های استراتژیک:
- توسعه پژوهش های کاربردی با تاکید بر پژوهش های بالینی
- حمایت همه جانبه از علاقه مندان به امر پژوهش
- توسعه زیر بنای ارتباطی و توسعه همکاری فی ما بین مراکز دولتی و غیر دولتی

امکانات مشاوره ای:
- مشاوره در طراحی و متدولوژی تحقیق
- مشاوره در نحوه تهیه و تدوین طرح های تحقیقاتی

فعالیت های اولیه واحد R&D در بدو تاسیس:
1-تشکیل شورای علمی – پژوهشی به منظور کمک به پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی مرکز و ساماندهی خدمات علمی در حوزه بهداشت و درمان
2-برگزاری دو دوره کارگاه اموزشی روش تحقیق مقدماتی ویژه پرستاران
3-بررسی رضایتمندی بیماران بستری از خدمات ارائه شده در بیمارستان در سال 1388 ( در حال اجراء)
4-بررسی میزان تداوم تغذیه با شیر مادر و دلائل قطع شیردهی در نوزادان متولد شده در بیمارستان(در حال اجراء)
5-بررسی تاثیر آموزش های فرآیند پایش دفتر سلامت روان بر استرس فرزندپروری مادران و رضایت از فرزندپروری آنان( در حال اجراء)
6-بررسی میزان رضابت بیماران از کلینیک درد بیمارستان آتیه
7-تهیه پمفلت آموزشی پمپ درد برای مراجعین به بخش های جراحی بیمارستان
8- بررسی وضعیت اقتصادی –اجتماعی کلیه پرسنل بیمارستان
9- برگزاری سری کارگاه های مهارت های ارتباط موثر با بیمار برای سرپرستاران با حضور خانم دکتر زرانی
10- ارزیابی مدیران ارشد و میانی (سوپروایزر ها و سرپرستاران) درمانی و غیر درمانی بیمارستان
11- تهیه فرم های عدم انطباق بیمارستان برای شورای پرستاری
12- اجرای مرحله دوم پروژه رضایت مندی بیماران در بیمارستان
13- بررسی و مقایسه اختلاف دماهای مشاهده شده در دماسنج های جیوه ای و دیجیتالی
14- راه اندازی سامانه شکایات بیمارستان با همکاری مرکز کامپیوتر و نظرسنجی در خصوص واحدهای پشتیبانی
15- بررسی رضایت مندی شغلی پرستاران شیفت شب بیمارستان با توجه به ویژگی های شخصیتی و وضعیت اقتصادی اجتماعی
16- بررسی میزان مسئولیت پذیری پرسنل بیمارستان از دید خود پرسنل و از دیدگاه مسئولین و ارائه راه حل های پیشنهادی

" واحد R&D  دست همه شما عزیزان را در پیشبرد اهداف این واحد می فشارد و حضور سبزتان را به گرمی استقبال می کند"