با توجه به عدم آشنايي شما با قوانين و آداب و رسوم اداري جاري در ايران، به منظور تسريع و تسهيل مراحل مختلف انجام امور، واحدي تحت عنوان بيماران بين الملل (IPD) در بيمارستان فعاليت مي نمايد.

جهت ارتباط با كارشناسان اين واحد مي توانيد با شماره هاي ذيل تماس بگيريد.