مراسم افتتاح واحد مراقبت از بيماران در منزل(Home Care)، يكشنبه 7 خرداد