بخش ICU:
شامل دو بخش ICU داخلی و  ICU جراحی و اتاق ایزوله می باشد. بیماراني که نیاز به مراقبت های ویژه و خاص دارند از جمله بيماران دچار آسيب هاي مغزي، تصادفي، جراحی و داخلی در
این بخش بستری و تحت مراقبت قرار مي گيرند. 
 
برچسب ها : آتیه ، بیمارستان آتیه ، ICU