* قيمت تقريبي فعاليت هاي درماني
 
رديف فعاليت درماني مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
1 توتال ني يكطرفه 5 روز 1,000,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
2 توتال هيپ يكطرفه 5 روز 950,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
3 CTS‌يكطرفه 3 روز 450,000,000 با اتاق خصوصي
4 آرتروسكوپي ACL 3 روز 1,100,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
5 تعويض مفصل شانه 3 روز 1,110,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
6 مينيسك و ACL 3 روز 1,100,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
7 لامينوكتومي 4 روز 1,100,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
8 زايمان سزارين 2 روز 300,000,000 با اتاق خصوصي
9 زايمان طبيعي 2 روز 180,000,000 با اتاق خصوصي
10 هيستركتومي 3 روز 600,000,000 با اتاق خصوصي
11 فيوژن مهره كمر 4 روز 1,000,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
12 قلب باز 7 روز 1,800,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
13 كله سيستكتومي 4 روز 600,000,000 با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي
14 رينو پلاستي 2 روز 500,000,000 با اتاق خصوصي
15 هموروئيد 2 روز 250,000,000 با اتاق خصوصي
16 كيست پايلونيدال 2 روز 250,000,000 با اتاق خصوصي
17 آنژيوگرافي كرونر 2 روز 280,000,000 يك شب بخش ويژه
18 آنژيوگرافي پريفرال 2 روز 320,000,000 يك شب بخش ويژه
19 پلاستي يك رگ يك استنت 2 روز 380,000,000 يك شب بخش ويژه
20 پلاستي دو رگ دو استنت 2 روز 650,000,000 يك شب بخش ويژه
21 تيروئيدكتومي 2 روز 750,000,000 با اتاق خصوصي
 
 
 
* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
 
نوع اتاق هزينه بيمار  (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
اتاق ديپلمات 86,952,000 12,656,000 -
خصوصي 43,476,000 7,828,000 7,828,000
ايزوله 43,476,000 7,828,000 7,828,000
دو تخته 33,812,000 4,828,000 4,828,000
سه تخته 24,152,000 4,828,000 4,828,000
چهار تخته 24,152,000 4,828,000 4,828,000
عمومي 24,152,000 4,828,000 4,828,000
ICU 86,938,000 - -
P.ICU 55,548,000 - -
NICU 86,938,000 - -
CCU 55,548,000 - -
سحر 24,152,000 - -
P.CCU 43,472,000 - -

توجه: ما به التفاوت هزينه هاي اتاق خصوصي و دو تخته بيمه هاي طرف قرار داد؛ بر اساس نرخ اتاق دو تخته قرار داد شده با بيمه مي باشد.