* قيمت تقريبي فعاليت هاي درماني
رديف فعاليت درماني مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
1 توتال ني يكطرفه 5 روز 700000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
2 توتال هيپ يكطرفه 5 روز 650000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
3 CTS‌يكطرفه 3 روز 250000000 با اتاق خصوصي
4 آرتروسكوپي ACL 3 روز 550000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
5 تعويض مفصل شانه 3 روز 550000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
6 مينيسك و ACL 3 روز 550000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
7 لامينوكتومي 4 روز 800000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
8 زايمان سزارين 2 روز 18000000 با اتاق خصوصي
9 زايمان طبيعي 2 روز 140000000 با اتاق خصوصي
10 هيستركتومي 3 روز 400000000 با اتاق خصوصي
11 فيوژن مهره كمر 4 روز 700000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
12 قلب باز 7 روز 900000000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
13 كله سيستكتومي 4 روز 450000000 با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي
14 رينو پلاستي 2 روز 250000000 با اتاق خصوصي
15 هموروئيد 2 روز 18000000 با اتاق خصوصي
16 كيست پايلونيدال 2 روز 18000000 با اتاق خصوصي
17 آنژيوگرافي كرونر 2 روز 150000000 يك شب بخش ويژه
18 آنژيوگرافي پريفرال 2 روز 180000000 يك شب بخش ويژه
19 پلاستي يك رگ يك استنت 2 روز 28000000 يك شب بخش ويژه
20 پلاستي دو رگ دو استنت 2 روز 400000000 يك شب بخش ويژه
21 تيروئيدكتومي 2 روز 600000000 با اتاق خصوصي
 
* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
نوع اتاق هزينه بيمار  (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
اتاق ديپلمات - - -
سراچه - - -
خصوصي ويژه با همراه - - -
خصوصي 19248000 2138000 2138000
ايزوله 19248000 2138000 2138000
دو تخته 14970000 2138000 2138000
سه تخته 10692000 2138000 2138000
چهار تخته 10692000 2138000 2138000
عمومي 10692000 2138000 2138000
ICU 38490000 - -
P.ICU 19246000 - -
NICU 38490000 - -
CCU 24592000 - -
سحر 12603000 - -
P.CCU 19246000 - -
 
توجه: ما به التفاوت هزينه هاي اتاق خصوصي و دو تخته بيمه هاي طرف قرار داد؛ بر اساس نرخ اتاق دو تخته قرار داد شده با بيمه مي باشد.