* قيمت تقريبي فعاليت هاي درماني
رديف فعاليت درماني مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
1 توتال ني يكطرفه 5 روز 2,500,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
2 توتال هيپ يكطرفه 5 روز 2,400,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
3 CTS‌يكطرفه 3 روز 1,300,000,000 با اتاق خصوصي
4 آرتروسكوپي ACL 3 روز 2,700,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
5 تعويض مفصل شانه 3 روز 2,600,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
6 مينيسك و ACL 3 روز 2,700,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
7 لامينوكتومي 4 روز 2,000,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
8 زايمان سزارين 2 روز 500,000,000 با اتاق خصوصي
9 زايمان طبيعي 2 روز 400,000,000 با اتاق خصوصي
10 هيستركتومي 3 روز 1,550,000,000 با اتاق خصوصي
11 فيوژن مهره كمر 4 روز 2,700,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
12 قلب باز 7 روز 3,100,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
13 كله سيستكتومي 4 روز 1,400,000,000 با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي
14 رينو پلاستي 2 روز 1,150,000,000 با اتاق خصوصي
15 هموروئيد 2 روز 600,000,000 با اتاق خصوصي
16 كيست پايلونيدال 2 روز 600,000,000 با اتاق خصوصي
17 آنژيوگرافي كرونر 2 روز 550,000,000 يك شب بخش ويژه
18 آنژيوگرافي پريفرال 2 روز 540,000,000 يك شب بخش ويژه
19 پلاستي يك رگ يك استنت 2 روز 1,200,000,000 يك شب بخش ويژه
20 پلاستي دو رگ دو استنت 2 روز 2,600,000,000 يك شب بخش ويژه
21 تيروئيدكتومي 2 روز 3,000,000,000 با اتاق خصوصي

* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
نوع اتاق هزينه بيمار  (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
اتاق ديپلمات 200,000,000 18,500,000 -
خصوصي 85,000,000 9,150,000 9,150,000
ايزوله 85,000,000 9,150,000 9,150,000
دو تخته 83,000,000 9,150,000 9,150,000
سه تخته 46,000,000 9,150,000 9,150,000
چهار تخته 46,000,000 9,150,000 9,150,000
عمومي 46,000,000 9,150,000 9,150,000
ICU 165,000,000 - -
P.ICU 82,000,000 - -
NICU 165,000,000 - -
CCU 105,000,000 - -
سحر 46,000,000 - -
P.CCU 82,000,000 - -

توجه: ما به التفاوت هزينه هاي اتاق خصوصي و دو تخته بيمه هاي طرف قرار داد؛ بر اساس نرخ اتاق دو تخته قرار داد شده با بيمه مي باشد.