بخش غزال: داراي اتاق هاي متنوعي از VIP  تا عمومي مي باشد و هر كدام ايستگاه پرستاري مجزا دارند
نكات لازم جهت اطلاع مراجعين عبارت است از:
 • كليه تخت ها مجهز به امكانات رفاهي (نظير DVD، كتاب  و اسباب بازي) و تخصصي مورد نياز شما مي باشد. تجهيزات و امكانات درماني مورد نياز جهت بهبودي كودكان همواره در بخش مهيا مي باشد. ازوجوه متمايز اين بخش حضور 24 ساعته پزشك متخصص اطفال در بخش مي باشد.
 • در طي دوره بستري براي هر كودك يك پرستار مراقب مشخص مي شود. نام وي روي كارت بالاي تخت بيمار نوشته شده است. در هنگام بستري بر روي دست يا پاي كودك شما دستبند مشخصات وصل مي شود (دقت بفرماييد در تمام طول بستري وجود داشته باشد و يا در صورت مخدوش شدن و يا افتادن نسريعا پرستار را مطلع نماييد) وظيفه پرستار مراقب نظارت بر روند درمان است. البته مسئوليت انجام اقدامات درماني و مراقبت شبانه روزي به عهده پرستاران هر نوبت كاري مي باشد، كه اطلاعات لازم در هر زمان را مي توانيد از ايشان جويا شويد.
 • يكي از وظايف پرستار مراقب تماس تلفني با مددجو جهت جويا شدن حال كودك پس از ترخيصو احيانا راهنمايي هاي لازم مي باشد.
 • حضور مادر در طول دوره درمان بر بالين كودك به عنوان همراه بلامانع است.
 • در صورتيكه همراه بيمار بخواهد كودك خود را حتي براي دقايقي كوتاه ترك كند، بايد پرستاران بخش را مطلع سازد.
 • داشتن همراه دوم بنابه صلاحديد مسئول شيفت تاييد مي شودو اين كار مستلزم گرفتن كارت همراه دوم است كه هزينه آن همان زمان توسط پرسنل پذيرش اخذ مي شود. لازم به ذكراست كه همراه دوم نيز بايد خانم باشد حضور آقايان در بخش تنها در ساعات ملاقات مجاز مي باشد(به جز اتاق خصوصي)
 • كليه تخت ها محافظ كنار تخت دارند. توجه داشته باشيد وقتي كودك روي تخت قرار دارد حتما محافظ ها بالا كشيده شود.
 • در اتاق هاي بخش غزال زنگ فراخوان پرستار وجود دارد كه در صورت نياز با فشار دادن آن پرستاران بخش بر بالين بيمار حاضر مي شوند. لطفا فقط در زماني كه نياز به حضور پرستار ويا كسي از پرسنل هستند از زنگ استفاده نمايند.
 • تخت هاي موجود در بخش، مخصوص بيماران است و همراهان بايد از كاناپه هاي تخت خوابشو در كنارتخت بيمار استفاه نمايند.
 • در بخش اطفال، كودك دلبند شما 2 روز در ميان حمام داده مي شود. مگر اينكه ممانعت پزشكي داشته باشد. استحمام فرزند شما نه تنها باعث سرماخوردگي نمي شود بلكه سرعت بهبودي را افزايش مي دهد.
 • در زمان بستري فرزند شما مي تواند از لباس هاي راحت خود استفاده نمايد و در بخش لباس مخصوص وجود ندارد.
 • در صورت بستري در اتاق هاي خصوصي از ورود فرزندان خود به ساير اتاق ها خودداري نماييد.
 • در بخش غزال 2 همراه آقا نمي تواند اقامت داشته باشد.