بخش داخلي زنان بوده و داراي 5 اتاق 3 تخته مي باشد.