یست و پنجم اردیبهشت ماه؛ روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی گرامی باد.  

بیا تا جهان را به بد نسپریم
 به کوشش همه دست نیکی بریم 
نباشد همی نیک و بد پایدار 
همان به که نیکی بود یادگار