"روز جهاني ماما" بر همكاران صبور، مهربان و پرتلاش ماما مبارك