همايش فصلي انجمن POTA با حضور پزشكان پيشكسوت ارتوپدي، جمعه 31 فروردين 1403 در بيمارستان آتيه به صورت حضوري و آنلاين برگزار شد.