سی فروردین مقارن با زاد روز حکیم جرجانی آزمایشگر، محقق و پزشک نابغه ایرانی را به تمامي همکاران محترم آزمایشگاه تبریک می گوییم . 
حکیم جرجانی آزمایشگر، پزشک تیزهوشی بود که علم پزشکی فقط یکی از دانش‌های این حکیم نامدار ایرانی محسوب می‌شد وي در نیمه‌ دوم‌ قرن‌ پنجم‌ و نیمه‌ اول‌ قرن‌ ششم‌ هجری‌ قمری‌ می‌زیست.
مهمترین شاهکار این حکیم نامدار ایرانی که به زبان فارسی نوشته شده،  تدوین کتاب “ذخیره خوارزمشاهی” با 750 هزار اصطلاح مرتبط با علم پزشکی و آزمایشگاهی است.