آزمون ساليانه بورد POTA ويژه رزيدنت هاي سال 4 و متخصصين ارتوپدي با حضور اعضاي هيئت مديره ، جمعه 18 اسفند ماه برگزار شد.