عمري به مراقبت از غنچه، تا شكوفا شدن؛ عمري تيمار به پاي شكوفه، تا به ثمر رسيدن؛ عمري جهد در سلامت اش تا به مقصود رسيدن؛ موهبتي است الهي، زينب جوهر آنان كه اشرف مخلوقات اند بر زمين، و براستي اين زيبنده توست، در عمري پرستار بودن بر قاموس حيات، باشد كه سعادت همواره مانوس راهتان باشد.
      كليپ روز پرستار سال 99 در بيمارستان آتيه