مراسم جشن بيست و يكمين سالگرد افتتاح بيمارستان آتيه در روز شنبه 13 بهمن 97